Sedm rad v souvislosti s dopravní nehodou a povinným ručením.

1. Vždy s sebou vozte „Záznam o dopravní nehodě“.

Doporučujeme mít v autě stále alespoň dva formuláře tzv. evropského záznamu o dopravní nehodě. Ačkoli neexistuje žádný právní předpis, který by to nařizoval, opravdu je dobré mít při sobě tento formulář při každé cestě autem. V případě dopravní nehody, ke které není volána policie, máte totiž ze zákona povinnost učinit písemný záznam o dopravní nehodě, který musí obsahovat určité náležitosti. Tzv. evropský záznam o dopravní nehodě je sestaven tak, aby v případě dopravní nehody vedl její účastníky k uvedení všech skutečností, které jsou potřeba. Ideální je mít originální tiskopis, protože je propisovací, takže pro pořízení dvou vyhotovení záznamu nehody jej stačí vyplnit jen jednou. Pokud použijete propisovací formulář, pak musíte vědět, že po oddělení listů již nesmíte uvedené údaje dodatečně měnit ani nic připisovat. A proč doporučujeme mít v autě alespoň dva propisovací formuláře? To pro případ, že dojde ke kolizi více než dvou vozidel.

2. Vyhodnoťte situaci, odhadněte škodu a případně přivolejte policii.

Odhadněte vzniklou škodu a pak se rozhodněte, zda k nehodě přivoláte policii. Podle zákona musíte přivolat policii ke každé nehodě, při níž dojde ke zranění nebo usmrcení osoby, k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, ke škodě na majetku třetí osoby (např. oplocení soukromého pozemku, fasáda domu apod.), k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. svodidla, dopravní značení), nebo v případě, že nejste schopni zabezpečit obnovení plynulosti provozu. Pokud k žádné takové situaci nedojde, policii volat nemusíte. Pak ale musíte sepsat záznam o dopravní nehodě. Pro konzultaci rozsahu poškození vozidel a výše škody se můžete z místa nehody telefonicky spojit s poradenským centrem vaší pojišťovny. Pokud si nejste jistí výší škody nebo viníkem nehody, pak přivolejte policii.

3. Zajistěte důkazy a řádně zdokumentujte místo nehody a její okolnosti.

Podle zákona máte povinnost umožnit obnovení provozu na vozovce. Nikdy však nepřemisťujte vozidlo z místa střetu, dokud na vozovce neoznačíte všechny stopy, které prokazují průběh nehody, zvláště jak se vozidla střetla a v jaké pozici se zastavila. Pokud je to možné, pořiďte z místa nehody fotodokumentaci (alespoň fotoaparátem v mobilu). Vyfoťte především postavení vozidel, rozsah jejich poškození, dopravní značení vozovky a směr jízdy. Pokud je druhým účastníkem nehody cizozemské vozidlo, vyfoťte si také jeho zelenou kartu a řidičský průkaz řidiče. Je-li to možné, zajistěte si také svědky nehody. Přímo z místa nehody doporučujeme také zkontaktovat vaši pojišťovnu.

4. Označte viníka nehody.

Jednejte s druhým účastníkem nehody o míře zavinění a dohodněte se na viníkovi. Pokud je jednoznačné, že nehodu zavinil pouze jeden z vás, pak tuto skutečnost jasně formulujte v záznamu o dopravní nehodě (např. vozidlo A = viník, vozidlo B = poškozený). Pokud je míra zavinění jen částečná, dohodněte se na podílu zavinění a učiňte o tom písemné prohlášení. Toto prohlášení pak podepíší všichni účastníci nehody. Pokud se na viníkovi nehody neshodnete nebo si nejste jistí, přivolejte k nehodě policii. Tuto fázi řešení nehody nepodceňujte, protože pojišťovna při likvidaci pojistné události celkovou míru zavinění nehody jednotlivými účastníky objektivně posoudí.

5. Ve sporných případech nebo v případě konfliktu zavolejte policii.

Pokud se s druhým účastníkem nemůžete dohodnou na podstatných skutečnostech, pokud dojde ke konfliktu nebo pokud máte podezření, že je druhý řidič pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, přivolejte k nehodě policii.

6. Vyplňte záznam o dopravní nehodě.

Pokud nebudete k havárii volat policii, máte ze zákona povinnost vyplnit záznam o dopravní nehodě. Záznam musí být vyplněn řádně a čitelně a musí být oběma účastníky nehody podepsán. Do záznamu zapište všechny požadované údaje, protože jen tak můžete mít jistotu, že pojistná událost bude pojišťovnou řádně vyřízena. Nezapomeňte na nákres, který musí vystihovat co nejvěrněji celou situaci. Důležité je zvláště postavení vozidel při střetu a zaznačení dopravních značek umístěných na komunikaci. Pokud k nehodě dojde ve městě, musí být uvedena také jména ulic.

Pokud použijete originální propisovací formulář záznamu o dopravní nehodě, což doporučujeme, nezapomeňte, že po oddělení listů od sebe již v záznamu nemůžete provádět žádné změny. Ještě před oddělením jednotlivých listů si proto vyplněný záznam dobře přečtěte, zkontrolujte, zda jste uvedli všechno a zda vše odpovídá skutečnosti. Případně ještě proveďte opravy či doplnění. Nezapomeňte na podpisy. Teprve potom od sebe listy formuláře oddělte. Každý z účastníků si ponechá jedno vyhotovení, přičemž kopie (průpis) má váhu originálu.

7. Zkontaktujte svoji pojišťovnu.

Událost oznamte svojí pojišťovně co nejdříve, viníkovi nehody tato povinnost dokonce vyplývá ze zákona. Vřele doporučujeme zkontaktovat pojišťovnu už z místa nehody. Zvláště v případech, kdy např. potřebujete nechat vozidlo odtáhnout, opravit atd. Pracovník pojišťovny vám dá po telefonu instrukce, jak postupovat, aby vám pak z povinného ručení všechny vaše nároky byly vyřízeny.

Veškerou dokumentaci z místa nehody (fotky, kontakty na svědky atp.) si uschovejte pro případ, že druhá strana začne dodatečně některé skutečnosti zpochybňovat. Pojišťovna vás kdykoli v průběhu likvidace pojistné události může vyzvat o předložení podkladů, na základě kterých může posoudit míru zavinění. Proto buďte připraveni kdykoli průběh nehodového děje doložit.

Také pokud máte automobil, pak zde najdete Povinné ručení, které šetří vaší kapsu, protože vám najde to nejlevnější povinné ručení na trhu.
POVINNÉ RUČENÍ